Fraværsreglement

Skoleåret 2016/2017 ble det innført en Nasjonal fraværsgrense for alle elever i videregående skole.

Klikk for stort bildeAktiv i opplæringen

Elever som har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, vil som hovedregel ikke få karakter i faget.

Hensikten med fraværsgrensen er å motivere til innsats og forhindre skulk.

For elever i videregående skoler i Østfold, innebærer dette i korte trekk at:

Elever har plikt til å møte opp og delta aktivt i opplæringen

Hvis en elev har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, vil eleven som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sett karakter

Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær

Eleven må legge frem gyldig dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen. 

Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter

Eleven skal få varsel om han eller hun står i fare for å miste karakter på grunn av fravær. Er eleven under 18 år, sendes varsel både til eleven og til foresatte

Elevene får informasjon fra skolen om fraværsgrensen, praktisering og konsekvenser ved skolestart

Husk at dersom du kommer mer enn 15 minutter for sent til timen, regnes det som en hel times fravær.

Fravær som skyldes en godkjent årsak, og som dokumenteres, regnes ikke inn i 10% grensen.

Godkjent årsak til å være borte fra skolen er:

Helse- og velferdsgrunner

Arbeid som tillitsvalgt

Politisk arbeid

Hjelpearbeid

Lovpålagt oppmøte

Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett

Religiøse høytider for elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke

Elever som er borte på grunn av rettigheter de har etter opplæringsloven, vil heller ikke få fravær. Det gjelder for eksempel rådgiving på skolen, møte med PP-tjenesten og elevrådsarbeid. Når elever får opplæring i hjemmet eller institusjon som følge av langvarig sykdom, eller har avtale om selvstendig studiearbeid, regnes ikke dette som fravær.

Fraværsgrensen gjelder for alle elever i videregående skole, men ikke for lærlinger, lærekandidater og voksne.